fbpx Utreder gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn Hopp til hovedinnhold

Utreder gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn

Bildet viser en arm det blir satt vaksine i.
BESKYTTER MOT KREFT: Det fins to hpv-vaksiner på markedet. Begge gir god beskyttelse mot de vanligste hpv-typene som gir kreft i blant annet anus. Foto: Science Photo Library/NTBScanpix

– Det er en gruppe som har økt risiko for kreft som skyldes hpv, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Vaksine mot humant papillomavirus (hpv) tilbys alle barn i sjuende klasse. Vaksinen, som er regnet for å være svært effektiv, ble først gitt bare til jenter. Fra høsten 2018 ble den også gitt til gutter.

På sikt vil derfor de aller fleste være godt beskyttet mot hpv. Men i dag fins det grupper som vil ha nytte av vaksinen, men som ikke har tilbud om den.

– Derfor vil Folkehelseinstituttet utrede om grupper med høyere risiko for å få hpv-relatert kreft skal få vaksinen gratis, forteller overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Dette gjelder menn som har sex med menn og immunsupprimerte.

– Viktig gruppe å nå

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier menn som har sex med menn er en viktig gruppe å nå med vaksine.

– Studier viser at de har høyere risiko for å få analkreft enn kvinner har risiko for å få livmorhalskreft, påpeker han.

Hpv kan gi kreft i livmorhals, vagina, vulva, penis, anus og munn og svelg. Mens kvinners risiko for livmorhalskreft er redusert som følge av screening med celleprøver, fins det ingen screening for hpv-relatert kreft hos menn.

– I praksis er hpv-vaksine den eneste måten å forebygge kreft som skyldes hpv hos menn, sier Sørbye.

Ser på dokumentasjon

Folkehelseinstituttet har levert inn et såkalt metodeforslag om å tilby gratis hpv-vaksine til risikogrupper. Forslaget skal nå utredes, og Margrethe Greve-Isdahl sier dette arbeidet er i startfasen. Derfor er det for tidlig å si om et eventuelt tilbud vil få en aldersgrense.

Noen land som tilbyr vaksine til menn som har sex med menn, har en øvre grense på 26 år.

– Mens Storbritannia har en grense på 45 år, sier Greve-Isdahl.

– Vi må se nærmere på dokumentasjonen for å gi disse gruppene vaksine, og hvorfor de har satt disse aldersgrensene.

Utreder ikke tilbud til alle gutter

Hvordan tilbudet skal gis, er heller ikke vurdert. Én mulighet er å tilby vaksinen på blå resept.

– For jenter som var for gamle til å få hpv-vaksinen da den ble innført, ble det organisert et opphentingsprogram. På den måten nådde man alle, uavhengig av risikoprofil. Er det aktuelt for gutter?

– I dag er Folkehelseinstituttet mest opptatt av å utrede tilbud til gruppene med høyest risiko for sykdom og som vil kunne ha størst nytte av vaksinen, sier Greve-Isdahl.

– Sykdomsbyrden av hpv-relatert kreft er mye høyere hos kvinner og hos utsatte grupper. Å tilby vaksinen til alle gutter i et slikt program vil være en veldig kostbar intervensjon med liten gevinst.

– Vil en ung gutt gå til fastlegen og si: «Jeg har sex med andre gutter. Kan jeg få hpv-vaksine på blå resept?»

– Hvordan vi eventuelt skal organisere dette, er for tidlig å si. Men vi vet at menn som har sex med menn, oftere er i kontakt med helsevesenet, og det er også egne helsetilbud rettet mot dem.

Nyttig for hivpositive

Sveinung Wergeland Sørbye, som er en ivrig tilhenger av hpv-vaksinen, synes det er veldig bra at Folkehelseinstituttet vil tilby den både til immunsupprimerte og menn som har sex med menn. Han peker på at hivpositive menn som har sex med andre menn, er spesielt utsatt, selv om de bruker hiv-medisiner som holder sykdommen i sjakk.

Ifølge Margrethe Greve-Isdahl er hivpositive den gruppen av immunsupprimerte der nytten av hpv-vaksine er best dokumentert.

Stamcelletransplanterte er en annen gruppe hpv-vaksinen er aktuell for.

– De får tilbud om de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet gratis, så det er ikke unaturlig om de også får tilbud om hpv-vaksine, sier hun.

Hvilke andre grupper immunsupprimerte som det kan være aktuelt å inkludere i utredningen av gratis hpv-vaksine, er for tidlig å si.

– Det er blant de spørsmålene vi nå undersøker nærmere, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Departementet bestemmer

Det er Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket som nå utreder forslaget om gratis hpv-vaksine til utsatte grupper. Margrethe Greve-Isdahl anslår at det vil ta mellom åtte og tolv måneder før utredningen om gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn, er klar. Ut fra denne vurderingen skal Folkehelseinstituttet gi en anbefaling, som så Helse- og omsorgsdepartementet skal ta stilling til.

Fikk restlageret gratis

Høsten 2018 fikk menn som har sex med menn født etter 1991 tilbud om gratis hpv-vaksine. Den gangen hadde helsemyndigheten et restlager av vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet som de valgte å tilby utvalgte grupper. Menn som har sex med menn, var én av disse gruppene.

Folkehelseinstituttet distribuerte rundt 10 000 doser hpv-vaksine fra restlageret, men har ikke data på hvor mange av disse som ble gitt til menn som har sex med menn.

Les også:

Kreften som kan forhindres

9 av 10 gutter takker ja til hpv-vaksine

HPV-vaksinerte har lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft

Illustrasjonen viser en mann som kikker ut av vinduet på et nyforelsket par, mens kona sitter i en stol og strikker
IMMUNFORSVARETS HUKOMMELSE: Vaksiner er noe av det mest effektive vi har for å forebygge sykdommer. Illustrasjon: Lene Ask

Færre får alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft når de tar vaksine mot humant papillomavirus.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning om en gitt problemstilling. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert den forebyggende effekten av å ta vaksine mot humant papillomavirus (HPV) sammenliknet med ingen HPV-vaksine (placebo eller annen aktiv vaksine, som mot hepatitt).

Her har vi omtalt: 1) resultater for unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet, og 2) resultater for unge kvinner uavhengig av om de var positive eller negative for HPV-viruset før vaksinasjonen startet.

De som deltok i HPV-vaksinegruppen, fikk minst én dose. For å få full beskyttelse mot HPV-relatert sykdom kreves to eller tre doser avhengig av alderen til den vaksinerte.

Unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet

Resultatene viser at HPV-vaksine til jenter og unge kvinner

  • fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i plateepitelceller (stor tillit til resultatet)
  • trolig fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i slimhinneceller (moderat tillit til resultatet)

Studiene har ikke pågått lenge nok til å gi resultater om effekten på livmorhalskreft.

Unge kvinner uavhengig av om de var HPV 16/18-negative eller -positive før vaksinasjonen startet

Resultatene viser at HPV-vaksine til jenter og unge kvinner

  • fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i plateepitelceller (stor tillit til resultatet)
  • fører til at færre får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i slimhinneceller (stor tillit til resultatet)

Studiene har ikke pågått lenge nok til å kunne måle effekten på livmorhalskreft.

Alvorlige, uønskede hendelser etter vaksinasjon

Det er liten eller ingen forskjell i antall personer som opplever alvorlige, uønskede hendelser blant dem som får HPV-vaksine sammenliknet med dem som var i kontrollgruppen (669 per 10 000 i kontrollgruppen versus 656 per 10 000 i vaksinegruppen (95 prosent konfidensintervall (CI): 616 til 703, stor tillit). Dette funnet er basert på alle studiene som var med i Cochrane-oversikten.

Bakgrunn

Immunforsvaret vårt er viktig for å beskytte oss mot sykdommer. Immunforsvaret kan utvikle hukommelse slik at man ikke blir syk av samme mikroorganisme, som virus, bakterie og sopp, flere ganger. Hensikten med å ta en vaksine er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten å måtte gjennomgå selve sykdommen.

Når man får en vaksine, gis en levende svekket eller død/inaktivert mikroorganisme eller en del av en mikroorganisme. Organismen skal lære immunforsvaret å bekjempe mikroben slik at man ikke blir syk hvis man senere faktisk blir smittet av denne. Vaksiner er noe av det mest effektive som finnes for å forebygge sykdommer.

Les mer her: Vaksiner og vaksinebivirkninger og HPV-vaksine til unge kvinner

HPV er svært vanlig, og 70 prosent av seksuelt aktive personer blir smittet med HPV i løpet av livet, de fleste i ung alder. De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men cirka 10 prosent vil få en langvarig infeksjon. Langvarig infeksjon med noen HPV-typer (høyrisikotyper) kan føre til utvikling av livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft etter mange år (10–30 år). HPV 16 og HPV 18 er til sammen årsaken til cirka 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Sytti prosent av seksuelt aktive personer blir smittet med HPV i løpet av livet, de fleste i ung alder.

Les mer her: Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner og  Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner – veileder for helsepersonell

Barnevaksinasjonsprogrammet

I barnevaksinasjonsprogrammet inngår mange vaksiner, deriblant vaksine mot humant papillomavirus (HPV). HPV-vaksinen beskytter primært mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene: HPV 16 og 18. I tillegg gir HPV-vaksinen som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, beskyttelse mot høyrisiko-HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse).

HPV-vaksinen ble introdusert for jenter på 7. trinn i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Fra høsten 2018 tilbys også vaksinen til gutter på 7. trinn i barnevaksinasjonsprogrammet. I en tidsbegrenset periode, ut 2018, tilbys vaksinen også gratis til unge kvinner født i 1991 eller senere. Personer over 15 år får vaksinen i tre doser som gis i løpet av ett år. For barn og ungdom i alderen 9 til 14 år gis to doser med minst 6 måneders intervall. Denne vaksinen er ment å beskytte mot livmorhalskreft og andre HPV-relaterte krefttyper.

Reaksjoner på vaksinen

De fleste får liten eller ingen reaksjon etter vaksineringen. De vanligste reaksjonene er ømhet eller irritasjon på selve stikkstedet eller feber. Dersom feberen blir høy, over 39 grader, og/eller man får nedsatt allmenntilstand, kan det være tegn på at man trenger behandling, og det behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Ved bekymringsfulle symptomer etter vaksinering bør derfor den som er syk, oppsøke lege.

Les mer her:  Bivirkninger av vaksine og  HPV-vaksine til unge kvinner

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i juni 2017. De fant 26 studier (fase II- og III-randomiserte, kontrollerte studier) som de inkluderte i oversikten med 73 428 jenter og kvinner fra 15 til 45 år. I all hovedsak var deltakerne jenter under 26 år, men i tre av studiene var alle kvinnene over 25 år. Alle studiene, med ett unntak, var finansiert av legemiddelindustrien. De aller fleste studiene var metodologisk godt utført, og det er liten risiko for systematiske feil i effektestimatene.

Studiene var utført i en rekke land, inkludert Norge. Oppfølgingstid varierte fra én måned til over åtte år etter at første vaksinedose var gitt. I studiene som er omtalt her, ble de unge kvinnene i tiltaksgruppen gitt minst én dose med 2-valent eller 4-valent HPV-vaksine. De som var i kontrollgruppen, fikk enten en vaksine med bare hjelpestoffer (adjuvans) eller aktiv vanlig vaksine mot hepatitt A, hepatitt B, polio eller difteri. I noen få tilfeller var det synlig forskjell på innholdet i de ulike vaksinene.

Studiene hadde for få deltakere og for kort oppfølgingstid til å gi resultater om effekten på livmorhalskreft. Livmorhalskreft oppstår oftest hos kvinner som er over 40 år. Det tar vanligvis mange år fra kvinner blir smittet med HPV-virus til en eventuell utvikling av forstadier til livmorhalskreft. Deretter kan det ta flere år før det i noen få tilfeller utvikles livmorhalskreft. I denne omtalen har vi kun omtalt resultater for unge kvinner (15 til 26 år).

Studiene hadde for få deltakere og for kort oppfølgingstid til å gi resultater om effekten på livmorhalskreft.

For utfall som måler forstadier til kreft, ble ulike varianter av CIN2, CIN3 og AIS rapportert, med og uten spesifikk assosiasjon med HPV 16 eller 18. Vi har kun omtalt resultater for CIN2+, CIN3+ og AIS assosiert med HPV-type 16 og 18.

Forfatterne av denne Cochrane-oversikten har fått kritikk blant annet for å ha inkludert for få studier og ikke tatt høyde for at aktive vaksiner er dårlig egnet som kontrollgruppe, og at halvårlig sjekk etter forstadier ikke er standard praksis hos så unge kvinner. Denne kritikken er tatt opp sentralt i Cochrane med følgende respons:  HPV vaccine safety: Cochrane launches urgent investigation into review after criticisms

Vi vil gjerne takke Margrethe Greve-Isdahl (Vaksineforebyggbare sykdommer), Berit Feiring (Infeksjonsepidemiologi og modellering) og Lill-Iren Schou Trogstad (Infeksjonsepidemiologi og modellering) ved Folkehelseinstituttet for deres bidrag til teksten og faglige sikring av innhold.

Referanse

Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin-Hirsch PPL. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD009069. DOI: 10.1002/14651858.CD009069.pub3.

Les hele artikkelen i Cochrane Library:  Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.