fbpx Sykepleieren som saksøkte Nesodden kommune, tapte på alle punkter Hopp til hovedinnhold

Sykepleieren som saksøkte Nesodden kommune, tapte på alle punkter

bildet viser Nesoddtunet
SAKEN FORTSETTER: Saken om sykepleieren ved Nesoddtunet blir anket videre til lagmannsretten. Foto: Siv Seglem

Sykepleieren tapte på alle punkter i dommen fra Follo tingrett. Retten slår fast at det er tale om så massive, åpenbare og vedvarende pliktbrudd at arbeidsgiver ikke hadde annet valg enn å avslutte arbeidsforholdet. Dommen blir anket.

Sykepleieren hadde jobbet ved Nesoddtunet sykehjem siden 2014, og saksøkte i fjor Nesodden kommune for usaklig oppsigelse, ugyldige advarsler og gjengjeldelse mot varsler.

Dommen ble avsagt 18. mai, og sykepleieren fikk ikke medhold på noen av punktene.

«Etter en helhetsvurdering finner retten at det forelå saklig grunn til oppsigelse av arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 15–7. Det er etter rettens syn tale om så massive, åpenbare og vedvarende pliktbrudd at arbeidsgiver ikke hadde annet valg enn å avslutte arbeidsforholdet», står det i dommen.

Og videre:

«Ved saklighetsvurderingen er det spesielt sett hen til at arbeidstaker er sykepleier, med de særlige krav til faglig forsvarlighet, tillit og samarbeidsevner som dette innebærer. Retten har kommet til at arbeidstaker over tid har vist at hun ikke er i besittelse av de egenskaper som kreves i stillingen som sykepleier».

– Ikke varslersak, men oppsigelsessak

– Retten er helt tydelig på at dette ikke er noen varslingssak, men en oppsigelsessak. En ansatt er fulgt opp av kommunen slik den hadde rett og plikt til å gjøre. Oppsigelsen er saklig; det var ikke noe alternativ til oppsigelse og kommunen var derfor på trygg grunn da arbeidsforholdet ble avsluttet, sier kommunens advokat Jan Fougner fra Advokatfirmaet Wiersholm, og fortsetter:

– Retten er derfor også tydelig på at det heller ikke er foretatt noen gjengjeldelse overfor den ansatte. Dommen har ellers viktige beskrivelser av sykepleieres plikter i arbeidet. Saken er trist, det er ingen vinnere i slike saker og kommunen hadde håpet å kunne løse den på annen måte. Men når det ikke gikk, er det bra at dommen er så tydelig som den er.

«Ikke et varsel etter arbeidsmiljølovens forstand»

Sykepleieren sendte brev til kommunens varslingsutvalg den 6. september 2017. Hun påberopte tre forhold som grunnlag: Trusler om konsekvenser for utført arbeid som verneombud, trakassering av henne som person som resulterte i en ubegrunnet skriftlig advarsel, samt lovbrudd begått av ledelsen ved å overvåke de ansatte gjennom journalsystemet Cosdoc.

Dommen slår fast at brevet fra sykepleieren ikke er et varsel:

«Etter rettens oppfatning dreier brevet seg utelukkende om forhold som berører arbeidstakers eget arbeidsforhold og kan ikke anses som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand», står det i dommen.

Sykepleiens temanummer om ytringsfrihet omtalte saken som en av flere varslersaker knyttet til Nesoddtunet. Advokat Kari Breirem sa der at dette var en rein og klar varslersak. Dette har altså dommen fra tingretten avvist.

– Et karakterdrap

– Dommen blir anket, sier sykepleierens advokat Kari Breirem fra Advokatfirmaet Hallgren & Hallgren.

Breirem kommenterer dommen slik:

– Dommen er et karakterdrap ført i pennen av en norsk domstol, og er ikke i samsvar med faktum og fremlagte bevis fra arbeidstaker. Dommen bygger kun på fremsatte påstander fra arbeidsgiver, Nesodden kommune, uten at det på noen måte er ført bevis for disse påstandene. Verken dokumentbevis eller vitnebevis fra arbeidstakers side er omtalt eller berørt i den 53 siders lange dommen.

Må betale saksomkostninger

I dommen står det videre at saken ikke har fremstått som tvilsom for retten, at kommunen har vunnet saken og har krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra sykepleieren. Kommunen har fremlagt en omkostningsoppgave på 900 000 kroner det ikke er beregnet merverdiavgift (mva.) på, og advokat Fougner sa i retten at kommunen ville få et tilleggssalær.

Sykepleieren må også betale sin egen advokat som i retten fremla en omkostningsoppgave på 775 000 kroner, eksklusive mva.

Nesodden kommune har ingen ytterligere kommentarer til dommen.

Kriteriene for et varsel

Retten har vurdert om brevet var et varsel etter slik arbeidsmiljølovens paragraf 2A-1 lød i 2017:

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.