Kutt i rapporteringstiden går ut over pasientsikkerheten

bilde av helsepersonell som løper
HØYT TEMPO OG BELASTNING PÅ VAKTENE: Effektivisering og innsparinger går ut over de mest kritiske og alvorlig syke pasientene ved St. Olavs hospital, skriver lokalstyret NSFLIS Sør-Trøndelag 2019.

Landsgruppen for intensivsykepleiere i Sør-Trøndelag mener ledelsen ved St. Olavs hospital fratar dem muligheten til å utføre en faglig forsvarlig jobb. De hevder at kutt i overlappingstid går på bekostning av pasientsikkerheten.

Intensivsykepleie er et utfordrende yrke både fysisk og psykisk. Intensivsykepleierne skal ivareta kritisk og alvorlig syke pasienter til alle døgnets tider samtidig som de må ta vare på pårørende i krise. 

Intensivavdelingen er høyteknologisk noe som krever bruk av svært avansert medisinsk utstyr. På intensivavdelingene på St. Olavs hospital ligger de sykeste pasientene i helseregionen.

Kutt i overlappingstid

Helseforetakene er bedt om å effektivisere driften ytterligere, jamfør Stortingsmelding 11 (2015–16). Et av områdene som i denne sammenhengen ble foreslått å spare inn på, var overlappingstiden på sengepostene, også kalt rapporttid. Altså den tiden vi har til rådighet for å overlevere informasjon fra et vaktskift til et annet.

Ved å redusere overlappingstiden i vaktskiftene fra 30 til 15 minutter, vil det i løpet av ett år frigjøre omlag 48 timer i arbeidstid. Disse timene blir til 6 ekstra arbeidsdager. Det vil si 6 hele dager mindre fritid. 

Intensivsykepleiere har allerede turnus med høy vaktbelastning. Pasientantallet er uforutsigbart. Og det er umulig å spå når noen trenger akutt helsehjelp. For å dekke bemanningsbehov utover grunnbemanning, er det vi – ansatte – som må jobbe overtid. Det er også et ønske fra ledelsen at vi jobber mer.

Slett forarbeid

I 2017 stilte daværende sykehusdirektør Kvernmo krav om å innføre kutt i rapporttid på alle sengeposter. Etter vår mening ble det gjort et slett stykke forarbeid. Tross varsler fra ansatte og røde risiko- og sårbarhetsanalyser, ble kutt i rapporttid innført.

Toppledelsen har vist liten vilje til å lytte til fagmiljøene. Og de påfølgende sykehusdirektørene Wiseth og Aasved har holdt samme kurs. Rapportkutt skal også gjelde for de sykeste pasientene ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital.

Et ledelsesproblem

Endringer i norsk lederkultur ble beskrevet i en kronikk i Adresseavisen 15.10.18 [bak betalingsmur]. Her står det at den skandinaviske lederstilen – som går ut på at man skal nå felles mål gjennom god dialog og tillit mellom ansatte og ledere – er blitt mer fraværende. Det er stor avstand mellom øverste ledelse – hvor de økonomiske sparetiltak besluttes – til avdelingene hvor de ansatte effektuerer tiltakene.

Med den generelle sykepleiermangelen, og mangel på intensivsykepleiere i minnet, finner vi tiltaket om flere vakter i en allerede belastende turnus uforståelig og provoserende.

Må revurdere vedtaket

Før overlappingstiden har blitt redusert, er det i en periode på tre måneder registrert 324 tilfeller av overtid hvor man bruker mer enn 30 minutters overlappingstid. På Hovedintensiv er det utført en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som «blinker rødt».

Konklusjonen av ROS-analysen er: «Sykepleietjenesten ved Hovedintensiv kan ikke se at gjennomføring av redusert overlappingstid er forsvarlig av hensyn til pasientsikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø. Hovedintensiv oppfordrer adm. direktør ved St. Olavs hospital om å revurdere vedtaket».

Klokkeklar analyse

Statistikken og risikoanalysen er klokkeklar. Likevel legges det nå turnusplaner hvor arbeidsgiver planlegger brudd på Arbeidsmiljølovens §10–6. Våre plasstillitsvalgte i NSF og verneombud finner det svært bekymringsfullt, og urealistisk, å redusere rapporttiden fra 30 til 15 minutter. De mener at pålegget fra direktøren er med å initiere brudd på Helsepersonellovens §4 om faglig forsvarlighet og Arbeidsmiljølovens § 10–6 om overtid.

Vi i NSFLIS (faggruppe for intensivsykepleiere) stiller oss bak våre plasstillitsvalgte og verneombud. Vi kan ikke med god samvittighet utsette pasientene for den høye risikoen pålegget medfører. Vi har håp om at vår nye sykehusdirektør erkjenner eierskap til prosessen, forstår alvoret i saken og reverserer pålegget om kutt i rapporttid.

Setter rekrutteringen i fare

Det er tross alt vi med riktig kompetanse til rett tid som, i tråd med St. Olavs eget slagord, setter pasienten i sentrum og gir fremragende behandling. Når arbeidsgiver fratar oss rammebetingelser for å utføre en faglig forsvarlig jobb i tråd med helsepersonelloven og initierer brudd på arbeidsmiljøloven, ødelegges muligheten for å sette pasienten i sentrum.

Det appellerer ikke til rekruttering til yrket og heller ikke til å stå i jobb som intensivsykepleier frem til pensjonsalder.

Les også:

Hvor mange dager må det jobbes ekstra på St. Olavs hospital?

bildet viser rapport ved Gruben sykehjem i Nordland
VAKTSKIFTE: Rapporten ved St. Olavs hospital er krympet inn til 15 minutter ved enkelte avdelinger. Her er det de ansatte ved Gruben sykehjem i Nordland som har sin rapport.

Hvor mange vakter må man jobbe ekstra per år når rapporten kuttes med 15 minutter, slik de gjør på St. Olavs hospital? Det kommer an på hvilke vakter det kuttes i og hvilken turnus du har.

Ved St. Olavs hospital må noen av de ansatte jobbe et kvarter mindre per vakt, ved at dette kvarteret tas av rapporten som er ved vaktskiftet.

Hvis vi ser bort fra alt det andre dette handler om, som innsparingsmuligheter for arbeidsgiver, økt risiko for pasientene, mindre faglighet og mindre innflytelse på egen arbeidstid, ligger det et regnestykke i bunnen som handler om følgende:

Hvor mange ekstra dager i året må man jobbe for å ta igjen alle disse tapte kvarterene?

Ulike regnestykker

Det verserer nemlig ulike versjoner:

Hovedtillitsvalgt ved St. Olavs hospital, Maiken Isachsen-Hagen, sa i intervju i Sykepleien i fjor høst at det var snakk om tre vakter ekstra i året.

26. juni i år sier sykepleier Lene Westbye Pedersen ved gastrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital at det kan bli snakk om opptil seks dager i året.

Hvis man regner 15 minutter på 230 arbeidsdager i året, blir det 57,5 timer i året.