fbpx Faglig spennende på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Faglig spennende på sykehjem

Å arbeide på sykehjem er faglig utfordrende for sykepleiere og lærerikt for studenter.

Sykehjem er en viktig del av tjenestetilbudet til eldre personer med alvorlig sykdom og stort behov for pleie og omsorg. Sykehjemmets oppgaver er å gi medisinsk behandling og god og individuelt tilpasset pleie og omsorg. I tillegg skal sykehjemmet være et godt sted å være for mennesker som har dette som sitt «hjem». Personene i sykehjem har som oftest flere sykdommer og bruker en rekke legemidler. Hos multisyke eldre personer er symptombildet ofte atypisk, og mange har økt risiko for bivirkninger fordi de bruker mange legemidler. En stor andel av personene som bor i norske sykehjem har en kognitiv svikt som gjør at de kan ha problemer med å kommunisere sine behov og plager.

Flere studier viser at å arbeide i sykehjem er lavt prioritert blant sykepleiere. Tilsvarende viser studier at sykepleiestudenter i liten grad anser sykehjem som en attraktiv arbeidsplass etter avsluttete studier. I studietiden er det også studenter som stiller spørsmål ved om det er utfordrende læresituasjoner i sykehjem. Det er tankevekkende at en arena med et så stort spekter av oppgaver og så komplekse tilstander hos pasientene ikke oppleves som faglig utfordrende.

Mange personer med en alvorlig demenssykdom har problemer med å uttrykke seg verbalt. Å forstå og samhandle med disse personene innebærer store utfordringer og kan være gode læresituasjoner for studenter. Udekkete behov, smerter eller andre plager kan kommuniseres gjennom fysisk uro eller aggressiv atferd. Sykepleiere og -studenter må ha god fagkunnskap og god observasjons- og vurderingsevne for å finne årsaken til uroen eller den aggressive atferden. Når personene ikke kan formidle symptomer og plager verbalt er det svært viktig at personalet har et godt klinisk blikk slik at forverring av en pasients tilstand og nye sykdommer eller symptomer kan oppdages tidlig. Å hjelpe en person med alvorlig demens under måltidene kan innebære komplekse utfordringer. Hvis personen ikke svelger maten, er det fordi hun ikke liker den eller fordi hun ikke lenger forstår at hun må svelge maten i munnen?

I en studie hvor sykepleiere i sykehjem beskrev faktorer som var viktige for å rekruttere og beholde sykepleiere, var begrunnelsen for å arbeide i sykehjem at sykepleierrollen var faglig utfordrende med stor grad av selvstendighet og et stort ansvar. Sykepleiere må ha gode kunnskaper, god evne til å observere, vurdere og ta beslutninger. «Sykehjem – det er et sted hvor vi virkelig kan vise hva sykepleie er», var budskapet.

0 Kommentarer