fbpx Miljøbelastning i sykehusene: Vi tar grep! Hopp til hovedinnhold

Miljøbelastning i sykehusene: Vi tar grep!

Bildet viser et portrett av Svein Tore Valsø, direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst

Spesialisthelsetjenesten har arbeidet systematisk med å redusere miljøbelastningen fra sykehus i en tiårsperiode. Vi har satt konkrete mål og har oppnådd en god del.

Sykepleier og fast spaltist i Sykepleien, Cathrine Krøger, har i et innlegg i Sykepleien 1. august kritisert helsesektoren både i Norge og globalt for å stå for store klimautslipp. Hun mener at dette følges opp med prat, men vi er godt i gang med tiltak.

Det er godt kjent at helsesektoren står for en betydelig del av klimautslipp og annen miljøbelastning. Dette skyldes delvis at vi leverer spesialiserte tjenester til hele Norges befolkning, noe som krever transport, bygninger, varme, medisinsk utstyr og mye annet.

Spesialisthelsetjenesten har arbeidet systematisk med å redusere miljøbelastningen fra sykehus i en tiårsperiode. Vi har satt konkrete mål og har oppnådd en god del.

Konkrete resultater

Jeg vil gjerne gi noen eksempler.

Vi har redusert utslipp fra transport ved å gå over til digitale møter og digitale konsultasjoner. Og vi har hatt 38 prosent reduksjon i reiser med fly for medarbeidere i Helse Sør-Øst i perioden 2019–2022.

Tjenestereiser med bil er redusert med 22 prosent i samme periode. I 2022 har Sykehuset Innlandet redusert antall kilometer kjørt med bil for medarbeidere i tjenestereise med 1,3 millioner sammenliknet med 2019.

I 2022 hadde Sunnaas sykehus 28 prosent digitale pasientkonsultasjoner.

Reduserer utslipp

Anestesiavdelingene ved sykehusene har tatt viktige grep. Å redusere utslipp av anestesigasser, særlig desfluran og lystgass, har stor miljøgevinst. Siden 2019 har en samlet spesialisthelsetjeneste redusert forbruket av anestesigassen Desfluran med 63 prosent, som tilsvarer 4 235 tonn CO₂.

Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) har bestemt at den skal redusere bruken av desfluran med 80 prosent fra 2019 til 2026. Klinikken har allerede redusert bruken med 71 prosent.

Fra 2025 vil sykehusene kutte ut all bruk av astmainhalatorer med klimagasser. Som ett av flere tiltak for å kutte det samlede klimafotavtrykket til spesialisthelsetjenesten vedtok nylig de fire regionale helseforetakene at astmainhalatorer med klimagasser ikke skal inngå i avtaler fra februar 2025.

Mindre matavfall og plast

Sykehusene i Helse Sør-Øst har redusert mengden matavfall med cirka 20 prosent fra 2019 til 2022.

OUS har økt utsortering av matavfall med om lag 40 tonn siden 2020. Dette er matavfall som tidligere ble kastet i restavfall og som nå i stedet går til biogassproduksjon. De største forbedringene er gjort ved postkjøkken på Ullevål.

Cathrine Krøger minner oss likevel om at vi ikke er i mål overalt. Vi har mye å gå på for å få ned forbruket av plast og øke andelen av plast som resirkuleres. Det legges i disse dager frem en rapport der man har kartlagt forbruket av plast ved OUS og hvor man ser på hvilke tiltak som kan gjennomføres. Dette vil bli grundig gjennomgått både ved OUS og ved spesialisttjenesten i hele Norge.

Vi lover at det ikke skal gå lang tid før sykepleier og fast spaltist i Sykepleien, Cathrine Krøger, ser en forskjell, også i bruk av plast.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Knut Enevold Larsen

Sykepleier
11 months siden

´Det er kartlagt forbruket av plast. Det vil bli grundig gjennomgått hvilke tiltak som kan gjennomføres for å øke andelen av plast som kan resirkuleres´ Fritt sitert. ´Vi tar grep´ står det. Uttalt av direktør Svein Tore Valsø: ´Systematisk reduksjon av miljøbelastningen´ heter det. Publisert 10.08.2023.
Målet er å begrense miljøbelastningen fra sykehus. Dette har de holdt på med i 10 ( ! ) år. Hvem sørger for at eventuelle tiltak blir fulgt opp ? På en valgt sykehusavdeling finns ingen tiltak - således ingenting å følge opp. Her brukes det mengder av engangsservise og engangsbestikk ( av personalet ) Og jakker av papir ! Diverse utstyr for fleregangsbruk havner ofte i søppeldunken. Hvilket ansvar har spesialisthelsetjenesten for at det blir pålagt å følge miljøvennlige ( finns dem ) retningslinjer ? Man kan preike om miljøbelastning i 10 år eller mer, men så lenge de ansattes holdninger er status quo, blir det eneste resultatet om man bryr seg om miljøet frustrasjon og at man kommer til kort.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse