fbpx – Primærhelseteamene kan bli enda bedre Hopp til hovedinnhold

– Primærhelseteamene kan bli enda bedre

Kai Øivind Brenden

– Primærhelseteam er i dag kun en pilot ved 17 fastlegepraksiser. Men de har kommet for å bli og kan bli enda bedre enn i dag, skriver Kai Øivind Brenden.

Primærhelseteam er i dag kun en pilot ved 17 fastlegepraksiser. De skiller seg fra de ordinære fastlegekontorene ved at her arbeider fastlege, helsesekretær og sykepleier i et team, rundt den enkelte pasient.

Allerede ser vi gode resultater fra arbeidet i primærhelseteamene. Statusrapporter viser at pasientene opplever tjenesten som et godt tilbud. De beskriver at de får mer tid sammen med helsepersonell. Pasienten får tid til å legge frem sine problemer, de får bedre tid til å gå gjennom sine behandlingsalternativer og får selv være med å bestemme egen behandling.

Bedre samordning

Statusrapportene viser at sykepleierne ikke overtar oppgaver fra fastlegene. Derimot utfører de oppgaver som hittil ikke er blitt utført hos fastlegene, eller utført noe annet sted heller for den saks skyld. Primærhelseteamene sikrer bedre samordning mellom tjenester, mer proaktiv oppfølging av pasientene, hjelp til mestring av sykdom og nye livssituasjoner, økt trygghet, og det oppleves som et reelt lavterskeltilbud.

De trenger sykepleiere med kompetanse på mestring, koordinering og bred medisinsk kompetanse.

Norsk Sykepleierforbund har jevnlige møter med sykepleiere som deltar i primærhelseteam-pilotene. Sykepleierne forteller om pasienter som får lavterskeltilbud de ikke har fått tidligere. Det være seg den unge jenta med psykiske utfordringer, den middelaldrende, lett overvektige mannen med nylig oppdaget diabetes 2, eller den eldre kvinnen med kols.

Alle er eksempler på mennesker som trenger tid, koordinering og hjelp til mestring. Tid som ikke finnes på de fleste fastlegekontorer i dag. De trenger dessuten sykepleiere med kompetanse på mestring, koordinering og bred medisinsk kompetanse.

Mindre bruk av legevakt

Evalueringer viser at med psykiatrisk sykepleier i primærhelseteam, er det mindre behov for oppfølging hos DPS. Evalueringer har også vist at primærhelseteam har ført til mindre bruk av legevakt for prioriterte grupper, særlig psykisk utviklingshemmede.

Ofte reduseres debatten om fremtidens helsetjeneste til hva sykehusene skal gjøre og hva kommunene må overta. Videre debatteres det som om tjenestene i kommunene skal utformes slik de alltid har vært; skolehelsetjeneste, sykehjem, hjemmesykepleie og fastlege.

Et utvidet primærhelseteam kan ha en sentral funksjon i organiseringen av helsetjenester. La meg vise to løsninger.

Tilbudet kan utvides

Vi ser en sentralisering av sykehus som følge av økende spesialisering og behov for volum. Samtidig kan mye av fremtidens spesialisthelsetjenester utføres på avstand gjennom digitale løsninger. Et eksempel på det er videokonsultasjon hvor en sykepleier er til stede hos pasienten med kamera, og en lege deltar via videolink. Pasienten kan forholde seg til sykepleieren, mens legen undersøker pasienten på avstand.

Tilbudet kan utvides til å omfatte enklere prosedyrer som i dag utføres på sykehus.

Dette tilbudet kan utvides til å omfatte enklere prosedyrer som i dag utføres på sykehus. Det vil spare pasienten for reise, og det vil spare sykehuset for bruk av arealer.

En annen løsning er å utvide kompetansen i primærhelseteamene. På den måten kan flere oppgaver utføres av primærhelseteamene, og pasienten får ett sted å forholde seg til.

Sikrer tverrfaglig oppfølging

Ulike spesialsykepleiere vil være aktuelle i en slik organisering, for eksempel jordmødre, helsesykepleiere, spesialsykepleiere innen psykisk helse og rus. Det kan også være andre grupper, som sosionomer, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Samlet vil disse kunne gi behandling, mestringsstøtte, koordinering og oppfølging på de aller fleste diagnoser og problemstillinger.

Det vil også være en kompetansepool, som kan bidra inn og understøtte øvrig kommunal helsetjeneste med veiledning og avstandsoppfølging, samt ambulant rykke ut ved behov. Det kan være navet for ambulante team, som sikrer tverrfaglig oppfølging innen en rekke områder som for eksempel rehabilitering, palliasjon og til barn med sammensatte behov.

På sikt bør man tenke legevaktfunksjonen inn i primærteamene. I tillegg vil teamene kunne ha ansvar for å drifte sorggrupper, likepersonsarbeid og andre tilbud vi vet befolkningen trenger og som vi vet har god effekt.

Håper på en utvidelse av dagens ordning

Ser man disse to løsningene i sammenheng – flere desentraliserte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og flere profesjonsgrupper samlet, blir primærhelseteam en helt ny måte å organisere helsetjenester på i kommunene – til det beste for pasientene.

Det vil også gi helt nye karrieremuligheter i distriktene.

Det vil også gi helt nye karrieremuligheter i distriktene. Steder i Norge som sliter med å rekruttere, må konkurrere på lønns- og arbeidsvilkår, men de må også konkurrere på attraktive arbeidsplasser. Primærhelseteam i en slik form vil også ha positive samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Jeg håper inderlig at den piloten som er igangsatt, blir videreført til en permanent ordning, uavhengig av hvilken regjering vi får, og at vi snart ser en utvidelse av dagens primærhelseteam.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse